Voor het huren en het gebruik van zalen en andere ruimtes in Schouwburg en Congrescentrum Het Park

A-Voorwaarden voor het huren van zalen en andere ruimten

1. Voor het huren van zalen en andere ruimten in Schouwburg en Congrescentrum het Park (hierna het Park) gelden de door directie van het Park vastgestelde tarieven, huurmogelijkheden (tijden, dagdelen, diensten en faciliteiten) en voorwaarden.
2. De huurder is verplicht het Park te informeren over de aard, omvang en inhoud van de activiteit.
3. Het Park behoudt zich het recht voor ruimten niet ter beschikking te stellen wanneer doel of strekking van de activiteit daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de directie. Dit kan geschieden na het vastleggen van de huurdatum.
4. Na aanvraag tot het huren van zalen of andere ruimten in Schouwburg en Congrescentrum het Park wordt door de directeur aan de huurder een bevestiging toegezonden met vermelding van de verschuldigde kosten en overige voorwaarden. Na eventuele aanpassing wordt er door het Park een definitieve huurovereenkomst toegezonden.
5. Een huurovereenkomst is pas van kracht indien de door huurder ondertekende overeenkomst door het Park is ontvangen.
6. Tarieven en huurmogelijkheden worden op aanvraag verstrekt.
7. Bij annulering door de huurder van activiteiten die reeds in een definitieve huurovereenkomst zijn vastgelegd, zijn de volgende vergoedingsregelingen van toepassing: annulering binnen 14 dagen vóór de vastgestelde datum: 100% van de geldende huurprijs; tenminste 14 dagen vóór de vastgestelde datum en binnen één maand vóór de vastgestelde datum: 50% van de geldende huurprijs; tenminste één maand voor de vastgestelde datum en binnen 3 maanden voor de vastgestelde datum: 25% van de geldende huurprijs; tenminste drie maanden vóór de vastgestelde datum: €100,- handelingskosten. In alle gevallen van annulering geldt dat reeds gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld voor kaartverkoop en/of publiciteit, inkoop horeca, inhuur personeel en/of materieel) evenals annuleringskosten aan de huurder worden doorberekend. De eventuele kosten van annulering van artiesten of van andere externe bedrijven zijn eveneens voor de huurder.
8. In de huurprijzen van de grote en de kleine zaal is het gebruik van de foyer inbegrepen tot maximaal een uur na de activiteit. Extra uren gebruik van de foyer worden doorberekend.
9. De huurprijs is exclusief uren technische assistentie. Uren techniek zijn afhankelijk van de activiteit echter met een verplichte afname van minimaal 8 uur per dagdeel of minimaal 16 uur voor een hele dag.
10. De verschuldigde huren en vergoedingen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening te worden voldaan.
11. Het Park kan de huurder vragen een voorschot op de verschuldigde huursom te voldoen.
12. Indien niet wordt betaald volgens overeengekomen condities, zijn de incassokosten, de wettelijke rente, de buitengerechtelijke en de gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.
13. De onder 7 vermelde vergoedingen zijn verschuldigd op het tijdstip van annulering.
14. De directie kan bepalen dat een repetitie op het vastgestelde tijdstip geen doorgang kan vinden, indien op dat tijdstip de schouwburgzaal moet worden gebruikt voor een voorstelling, waarvoor geen andere datum beschikbaar is.
15. In het onder 14 genoemde geval kan de huurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
16. In bijzondere gevallen kan de directie van de bepalingen hiervoor gemeld afwijken.

B -Voorwaarden voor het gebruik van zalen en andere ruimten

1. Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, toneel, decors etc. wordt toegebracht of door het gebruik is ontstaan, zal door het Park voor rekening van de huurder worden hersteld.
2. Alle aan de uitvoeringen en voorstellingen verbonden of daarmede in verband staande kosten, zoals auteursrechten, BUMA-rechten, kosten van brandwachten, belastingen en leges, komen voor rekening van de huurder, die de volle verantwoordelijkheid draagt voor de behoorlijke voldoening hiervan en desverlangd aan de directeur de betalingsbewijzen hiervan zal tonen.
3. De voorwaarden, alsmede alle andere aanwijzingen, welke vanuit overheidswege, gemeente Hoorn, de politie, brandweer, bestuur Stichting het Park, directie en het personeel van de schouwburg worden gegeven, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
4. Bij voorstellingen en activiteiten (met name die waar jeugd en/of jongeren aan deelnemen) dient de huurder zodanige maatregelingen te treffen dat voor en tijdens de activiteit voldoende toezicht in de foyers, de zaal, op het balkon en eventueel op het toneel wordt uitgeoefend.
5. Het Park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van of beschadiging aan goederen van derden, welke op het toneel, in de zalen of andere ruimten aanwezig zijn, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord.
6. Over het tijdstip van inbrengen van hulpmiddelen, rekwisieten, decors, kostuums, welke voor repetities, voorstellingen en andere activiteiten of evenementen noodzakelijk dienen te worden gebruikt, dient tijdig overleg gepleegd te worden met de toneelmeester of het hoofd theater techniek van het Park. Het inbrengen van deze goederen dient plaats te vinden onder toezicht van de toneelmeester, wiens aanwijzingen stipt dienen te worden opgevolgd. Zonder voorafgaand overleg wordt aangenomen dat de goederen een uur voor de aanvang van het evenement of voorstelling zullen worden ingebracht.
7. Alle ingebrachte zaken dienen wederom te worden afgehaald direct na afloop van de voorstelling of het evenement.
8. Tijdens de repetities mag de zaal alleen worden betreden door hen, die daar krachtens hun functie moeten zijn, zoals de regisseur, dirigent e.d. De huurder is verplicht nauwlettend toe te zien op deze bepaling.
9. Directie en medewerkers van het Park die tijdens de activiteit van huurder in functie zijn, hebben te allen tijde toegang tot de gehuurde ruimtes en de activiteit van huurder.
10. Tijdens de voorstellingen mogen zich op het toneel en in de kleedkamers alleen de uitvoerenden bevinden, eventueel vergezeld van de onmisbare technische medewerkers, alsmede personen, die met de leiding zijn belast.
11. In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
12. Het is verboden de zalen te verontreinigen door materialen die moeilijk verwijderbaar zijn zoals bijvoorbeeld confetti.
13. Het recht tot catering is geheel en alleen voorbehouden aan het Park.
14. Het is verboden dranken en etenswaren mee te brengen en deze in de foyers of de zalen te gebruiken. Het beschikbaar stellen van dranken of etenswaren aan bezoekers is eveneens verboden. Het gebruik van eigen meegebrachte dranken en/of etenswaren is toegestaan in de kleedkamers maar beperkt tot een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik.
15. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het Park contracten aan te gaan met derden (zoals bijvoorbeeld cateraars, schoonmaakbedrijven) voor activiteiten die plaats vinden in het Park.
16. Het is verboden zonder toestemming van de directeur veranderingen in de inrichting van het gebouw aan te brengen, daaronder is onder andere inbegrepen het spijkeren en/of boren in vloeren, plafonds, wanden of kolommen. Ook aanpassingen in het gebouw die de sfeer en de uitstraling zoals deze door de architect zijn bedacht beïnvloeden, zijn niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder. Indien in strijd met deze bepaling wordt gehandeld kunnen de aangebracht voorzieningen op kosten van de huurder worden verwijderd en kan de eventuele schade aan de huurder in rekening worden gebracht.
17. Het is de huurder niet toegestaan bij de uitgifte van plaatsbewijzen meer kaarten uit te geven dan het stoelenplan aangeeft, of in de definitieve huurbevestiging voor de overige zalen of andere ruimten is aangegeven. Staanplaatsen in de schouwburgzalen zijn niet toegestaan behalve in de Othellozaal indien deze hiervoor speciaal geschikt is gemaakt.
18. Indien ten gevolge van overmacht of andere onvoorziene oorzaken buiten de schuld van het Park een vastgestelde activiteit of voorstelling geen doorgang kan vinden of moet worden afgebroken, kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.
19. Na afloop van iedere activiteit dienen de kleedkamers binnen een uur geheel ontruimd te zijn. Deze worden dan afgesloten.
20. De kosten voor het inhuren van extra materieel zijn voor rekening van huurder. De kosten worden vooraf geoffreerd en doorberekend aan huurder tegen geldende prijzen.
21. Indien er langer gebruik wordt gemaakt van de ruimte dan afgesproken, behoudt het Park zich het recht op basis van nacalculatie personeelskosten en eventuele huur in rekening te brengen. Betreffende bedragen zullen achteraf aan huurder worden gefactureerd.
22. Door ondertekening van de huurbevestiging erkent de huurder akkoord te gaan en bekend te zijn met de voorwaarden, welke gelden voor het verhuren en gebruiken van zalen en andere ruimten in het park.
23. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie.
24. Afspraken in afwijking van bovenstaande voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd.

C – Verplichtingen Het Park

1. Het Park verplicht zich tot het voeren van goed gastheerschap in de dienstverlening tijdens het evenement alsmede de locatie en de overeengekomen apparatuur in goede staat op te leveren. Bij onverhoopte problemen of klachten zal het Park zich direct inzetten om deze naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
2. Het Park is verantwoordelijk voor de interne operationele organisatie tijdens de overeengekomen huurperiode en voor het leveren van voldoende personeel voor de productie en/of de bediening voor de uitvoering van het evenement.
3. Het Park draagt zorg voor de veiligheid van de bezoekers en is eindverantwoordelijk voor de openbare orde.